Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

Opdrachtnemer: Omnia Communicatie met kvk-nummer 67723276.

Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer.

Opdracht: de in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden.

Artikel 2 Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever(s). Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de algemene voorwaarden van de opdrachtgever uitgesloten.

Artikel 3 Offertes/overeenkomsten

De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven. Opdrachtnemer is alleen aan de offertes gebonden als de aanvaarding ervan, door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven. Opdrachtnemer heeft het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na het aanvaarden hiervan door opdrachtgever te herroepen.

De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief btw, andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven. Bij aanvaarding van de offerte brengt Omnia Communicatie standaard een voorschot van 50% van het betreffende offerte bedrag in rekening. Dit voorschot dient door opdrachtgever vóór de aflevering van de door opdrachtnemer verrichte prestatie te zijn voldaan.

Een opdracht tot het vervaardigen van een tekstproductie wordt steeds, zelfs na bevestiging van de opdracht, aanvaard onder het voorbehoud, dat Omnia Communicatie, na te hebben kennisgenomen van de te schrijven tekst, het recht zal hebben binnen redelijke termijn de opdracht alsnog te weigeren zonder dientengevolge tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 4 Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

Opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer tijdig alle documenten, informatie en contacten, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

Opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens hem bekend hoorden te zijn.

Als is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het onderzoek naar het bestaan van octrooi-, auteurs- en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

Tenzij het werk er zich niet voor leent, is opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer openbaar te maken of te vermenigvuldigen.

Artikel 6 Wijziging van de opdracht, meerwerk

Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt hij dit als een aanvullende opdracht aan opdrachtgever in rekening. Opdrachtnemer mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij opdrachtgever in rekening brengen.

In afwijking van lid 1, brengt opdrachtnemer geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

Artikel 7 Contractduur; uitvoeringstermijn

De opdrachtnemer behartigt de belangen van de opdrachtgever binnen de grenzen van de verstrekte opdracht.

Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen, dan wel zulks uit aard van de opdracht voortvloeit, geldt de opdracht van opdrachtgever aan opdrachtnemer voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat beide partijen vanaf het moment dat de relatie zes maanden heeft geduurd deze kunnen opzeggen per aangetekend schrijven met inachtneming van een termijn van zes maanden. Is binnen de looptijd van de opdracht voor afronding van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn moet opdrachtgever opdrachtnemer dus schriftelijk in gebreke stellen.

Gedurende de in het voorgaande lid genoemde termijn van zes maanden is de opdrachtgever verplicht de geldende honoreringsafspraken met de opdrachtnemer na te komen als ware er van opzegging geen sprake.

Artikel 8 Tarieven

Als opdrachtnemer met opdrachtgever een uurtarief afspreekt, is de opdrachtnemer niettemin gerechtigd dit tarief te verhogen zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting als gevolg van de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Opdrachtnemer zal opdrachtgever zijn plannen voor verhoging van het tarief, inclusief de hoogte en de ingangsdatum ervan, schriftelijk laten weten.

Artikel 9 Betalingsvoorwaarden

Betaling moet binnen 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij anders is overeengekomen.

Bij overschrijding van de betalingstermijn, netto binnen 14 dagen na factuurdatum, worden door Omnia Communicatie standaard administratiekosten ad. € 15,00 in rekening gebracht.

Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening de wettelijke rente verschuldigd.

Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever, zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door opdrachtgever, zijn alle kosten die zijn gemaakt om te kunnen vorderen voor opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke, waarbij deze laatste kosten tenminste 15% bedragen van hoogte van de uitstaande vordering(en).

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

Alle door opdrachtnemer geleverde tekstproducties, blijven eigendom van opdrachtnemer, zolang opdrachtgever niet volledig aan zijn (betalings)verplichtingen jegens Omnia Communicatie heeft voldaan.

Leggen derden beslag op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of willen zij daarop rechten vestigen of doen gelden, dan moet opdrachtgever opdrachtnemer daarvan zo snel als van hem kan worden verwacht, op de hoogte te stellen.

Het is opdrachtnemer verboden de geleverde tekstproductie, die volgens lid 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud valt, zakelijk aan te wenden of te verkopen zolang niet volledige betaling aan Omnia Communicatie heeft plaatsgevonden.

Wil opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten uitoefenen, dan geeft opdrachtgever onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan opdrachtnemer – of door deze aan te wijzen derden- om alle locaties waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden te betreden om deze zaken terug te nemen.

Artikel 11 Reclames en klachten

Klachten over de verrichte werkzaamheden moet opdrachtgever binnen een week na ontvangst van de tekstproductie door de opdrachtgever schriftelijk bij Omnia Communicatie te zijn ingediend. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat opdrachtnemer er adequaat op kan reageren.

Als een klacht terecht is, verricht opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken.

Artikel 12 Opzegging

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer, zal opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Indien opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan (inclusief de kosten van ingeschakelde derden) alsmede tot een vergoeding van 50% van het resterende deel van het honorarium, dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 14 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

Als opdrachtnemer aan opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld, moet opdrachtgever het geleverde op zijn schriftelijke verzoek binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig teruggeven. Komt opdrachtgever deze verplichting niet na, dan zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

Als opdrachtgever, nadat hij een aanmaning heeft ontvangen, alsnog in gebreke blijft, mag opdrachtnemer de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op hem verhalen.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot vergoeding van de bedrijfsschade, winstderving, schade voortvloeiend uit de aanspraken van derden jegens de opdrachtgever, vervolgschade, tenzij er sprake is van in rechte aangetoonde opzet of grove schuld van Omnia Communicatie.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verlies, vernietiging en/of beschadiging van de haar toevertrouwde akten, documenten e.d, tenzij dit te wijten is aan opzet of grove schuld van Omnia Communicatie.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Na verloop van drie maanden na aflevering van de tekstproductie vervalt het recht van de opdrachtgever om met betrekking tot deze tekstproductie schadevergoeding van opdrachtnemer te vorderen.

Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor consequenties van het gebruik van specialistische en/of in de branche van het bedrijf van opdrachtgever gebruikelijke terminologie. De technische verificatie dient na aflevering door de opdrachtgever te geschieden alvorens de tekstproductie in gebruik te nemen.

Artikel 16 Leveringsvoorwaarden

Levertijden zullen door opdrachtnemer schriftelijk worden aangegeven. De levertijd is sterk afhankelijk van eventueel nog aan te leveren materiaal en tijdige terugkoppeling door opdrachtgever na aanleveren van concepttekst door opdrachtnemer. Situatie van overmacht kan ook reden zijn om de gestelde opleverdatum te verschuiven.

De opdrachtgever heeft recht op één correctieronde. Opdrachtnemer factureert overige correctierondes, tenzij dit anders en schriftelijk is overeengekomen.

Correcties dienen binnen zeven dagen te worden doorgegeven aan opdrachtnemer.

Teksten worden digitaal in Word geleverd tenzij anders overeengekomen.

Artikel 17 Vrijwaring

Opdrachtgever garandeert dat opdrachtnemer gerechtigd is de haar gegeven opdrachten uit te voeren zonder daarbij rechten van derden te schenden.

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden ter zake van de in het kader van de opdracht te vervaardigen tekstproductie.

Artikel 18 Overmacht

Partijen hoeven verplichting niet na te komen als zij worden gehinderd door omstandigheden die niet te wijten is aan schuld, en – volgens de wet – ook niet wanneer een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

Onder overmacht wordt verstaan – naast wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid vallen hier ook onder.

Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat hij zijn verplichtingen had moeten nakomen.

Partijen kunnen hun verplichtingen tijdens de situatie van overmacht uitstellen. Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen alle partijen ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Is opdrachtnemer op het moment van overmacht gedeeltelijk zijn verplichtingen al nagekomen of zal hij deze kunnen nakomen, dan mag hij dit deel declareren. Opdrachtgever voldoet deze declaratie dan alsof het om een losstaande opdracht ging.

Artikel 19 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie. De onderscheiden kennis van opdrachtnemer, waaronder methodiek, resultaten en benchmarkgegevens in welke vorm ook, behoort in ieder geval tot de gegevens die door opdrachtgever geheim gehouden dienen te worden.

Moet opdrachtnemer volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, vertrouwelijke informatie aan – door de wet of de bevoegde rechter aangewezen – derden verstrekken en kan hij zich niet beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is hij niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd de opdracht te ontbinden op grond van de schade die hierdoor is ontstaan.

Artikel 20 Intellectuele eigendom en auteursrechten

Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Alle door opdrachtnemer geleverde tekstproducties blijven haar eigendom zolang de opdrachtgever niet volledig aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

De teksten zijn uitsluitend bedoeld voor de communicatie uiting (en veelvoudiging daarvan) zoals is overeengekomen. Een tekst voor een bepaalde communicatie uiting mag alleen met schriftelijke toestemming gebruikt worden voor een andere communicatie uiting.

Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 21 Geschillen

Alle geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten,  zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in Nederland, ook als de opdrachtgever in het buitenland gevestigd is.

Artikel 22 Toepasselijk recht

Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.